Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Optimize Digital Marketing N.V., gevestigd in het District Wanica.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Optimize Digital Marketing N.V.: de handelsnaam van Optimize Digital Marketing N.V.

2. Opdrachtgever: Elke natuurlijke- en rechtspersoon die met Optimize Digital Marketing N.V. eenovereenkomst aangaat.

3. Honorarium: de financiële vergoeding- exclusief Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW), verschotten dieOptimize Digital Marketing N.V. voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever isovereengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

4. Verschotten: de kosten die Optimize Digital Marketing N.V. in het belang van de uitvoering van deovereenkomst maakt, waaronder kosten voor providers, advertentiekosten, netwerkexploitanten etc.

5. Budget: het bedrag dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld aan Optimize Digital MarketingN.V., welk bedrag aan advertenties wordt besteed.

6. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Optimize Digital Marketing N.V. en deopdrachtgever.

7. Analyserapport: een rapportage van de door Optimize Digital Marketing N.V. verrichtte werkzaamheden.

8. Derden: providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

9. Schriftelijk: geschreven, in schrift, als ook elektronische berichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht met inbegrip van iedere vervolgopdracht ofgewijzigde of aanvullende opdracht die aan Optimize Digital Marketing N.V. wordt verstrekt. De algemenevoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die door Optimize Digital Marketing N.V.worden aangeboden. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in
verband daarmee.

2.2 Indien van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Optimize Digital Marketing N.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Optimize Digital Marketing N.V. schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Optimize Digital Marketing N.V. behoudt het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de opdracht schriftelijk middels verzending van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging, door Optimize Digital Marketing N.V. is aanvaard. De opdrachtgever is gerechtigd om, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie zijdens de opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, wordt de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Optimize Digital Marketing N.V. geacht te zijn tot stand gekomen en zullen de bepalingen in de opdrachtbevestiging van kracht zijn.

4.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat Optimize Digital Marketing N.V. de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig met inschakeling van derden.

Artikel 5: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

5.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse schriftelijke goedvinden van partijen overeengekomen worden.

5.2 Ongeacht het bovenstaande in artikel 5.1, behoudt Optimize Digital Marketing N.V. het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te wijzigen.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Optimize Digital Marketing N.V. zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

5.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Optimize Digital Marketing N.V. gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. Optimize Digital Marketing N.V. zal opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.5 Indien een vast bedrag is afgesproken, zal Optimize Digital Marketing N.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Duur en opzegging overeenkomst van opdracht

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die is opgenomen in de overeenkomst van opdracht. Bij gebreke daarvan geldt de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Indien de duur van de overeenkomst van opdracht niet uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze overeenkomst geacht te zijn overeengekomen voor onbepaalde tijd.

6.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de duur, geacht stilzwijgend te zijn verlengd, indien een van de partijen de overeenkomst één (1) maand voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst niet schriftelijk heeft opgezegd.

6.3 Optimize Digital Marketing N.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van opdrachtgever, of indien conservatoir- of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever is gelegd.

2. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht niet nakomt.

Artikel 7: Honorarium

7.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en alle andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door Optimize Digital Marketing N.V. verschuldigd.

7.2 Het honorarium en verschotten zijn exclusief omzetbelasting of BTW, tenzij anders vermeld.

7.3 Indien er geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Optimize Digital Marketing N.V., geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4 Bij alle opdrachten zullen het honorarium en verschotten maandelijks middels een factuur achteraf in rekening worden gebracht. Optimize Digital Marketing N.V. behoudt het recht haar honorarium en kosten aan te passen.

Artikel 8: Betaling

8.1 Het honorarium, verschotten en budgetten worden exclusief BTW middels factuur in rekening gebracht.

8.2 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Optimize Digital Marketing N.V. aan te geven betaalwijze, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is.

8.3 Indien Optimize Digital Marketing N.V. rechtsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever wegens zijn verzuim, dan is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van alle gemaakte advocaatkosten aan Optimize Digital Marketing N.V. te vergoeden.

Artikel 9: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

9.1 De overeenkomst van opdracht tussen Optimize Digital Marketing N.V. en de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis hetgeen betekent dat Optimize Digital Marketing N.V. zich zal inspannen om voor de opdrachtgever een goed resultaat te bereiken. Het geprognosticeerde resultaat wordt echter niet gegarandeerd.

9.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht tijdig aan Optimize Digital Marketing N.V. worden verstrekt. Bij gebreke hiervan, heeft Optimize Digital Marketing N.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de
opdrachtgever te declareren.

9.3 Indien Optimize Digital Marketing N.V. verwacht dat een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet gerealiseerd zal worden, zal Optimize Digital Marketing N.V. de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

9.4 Indien is overeengekomen dat de bedongen werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan Optimize Digital Marketing N.V. de uitwerking van die onderdelen-die tot een volgende fase behoren -opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 10: Analyserapport

10.1 Indien gevallen waarin de aard van de overeenkomst vereist dat er analyse-rapportages worden gemaakt, worden deze rapporten door Optimize Digital Marketing N.V. opgesteld conform een projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

10.2 De analyserapporten worden in het Nederlands en/of Engels taal opgemaakt.

10.3 Het besteed budget ten aanzien van het mediagebruik wordt in de analyserapporten van Optimize Digital Marketing N.V. vermeld. Dit budget wordt vooraf door Optimize Digital Marketing N.V. aan opdrachtgever middels een factuur op de in artikel 8 genoemde wijze in rekening gebracht.

Artikel 11: Verplichtingen van de opdrachtgever

11.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Optimize Digital Marketing N.V. aangeleverde gegevens.

11.2 De opdrachtgever waarborgt de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Optimize Digital Marketing N.V. zijn toegezonden.

11.3 Door Optimize Digital Marketing N.V. ten behoeve van opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen 1 (een) dag na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

11.4 De opdrachtgever ziet erop toe dat het door hem aan Optimize Digital Marketing N.V. aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

11.5 De opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Optimize Digital Marketing NV.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

12.2 Optimize Digital Marketing N.V. behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever of klant van de opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

12.3 De persoonsgegevens en/of data en content die aan Optimize Digital Marketing N.V. worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de Wet Elektronisch Rechtsverkeer. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Optimize Digital Marketing N.V. op grond van een wettelijke verplichting daartoe verplicht is.

Artikel 13: Intellectuele rechten

13.1 Alle door Optimize Digital Marketing N.V. verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Optimize Digital Marketing N.V. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Optimize Digital Marketing N.V.en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Optimize Digital Marketing NV.

13.2 Optimize Digital Marketing N.V. behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart Optimize Digital Marketing N.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Iedere aansprakelijkheid van Optimize Digital Marketing N.V. jegens opdrachtgevers en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

14.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan wel de bovengenoemd verzekering niet van kracht mocht zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3 Optimize Digital Marketing N.V. is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan bij de uitvoering van haar werkzaamheden als gevolg van handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden die zijn ingeschakeld.

14.4 Optimize Digital Marketing N.V. is niet aansprakelijk voor de aangeleverde gegevens door opdrachtgever.

14.5 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Optimize Digital Marketing N.V. en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

14.6 In geval van overmacht is Optimize Digital Marketing N.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. Optimize Digital Marketing N.V. is gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 Alle vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens Optimize Digital Marketing N.V. is verband met de door Optimize Digital Marketing N.V. verrichte werkzaamheden vervallen twaalf (12) maanden na het tijdstip waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

15.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. In dat geval komt in de plaats van die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige – voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling, waarop een beroep kan
worden gedaan.

15.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderlinge tegenstrijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging en/of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze algemene voorwaarden.

15.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal verkrijgbaar. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Surinaams rechtsgebied bindend zijn.

15.5 Op de overeenkomst tussen partijen is het Surinaams recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde kantonrechter te Paramaribo, Suriname.

15.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht d.d. 10 februari 2023. De algemene voorwaarden zijn op de website van Optimize Digital Marketing N.V. beschikbaar en kunnen op verzoek van de belanghebbenden worden toegezonden.

Pin It on Pinterest